A Zala Megyei Bíróság mint Cégbíróság.
Cg.20-09-068060/3 szám

V É G Z É S

A Zala Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) ÁLLATSZERVIZ Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság. kérelmére, egyszerűsített cégeljárás keretében elrendeli a cég bejegyzését a Cg.20-09-068060 számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal:

1

Általános adatok

 

Bejegyezve :

2007. november 14.

 

Cégforma :

Korlátolt felelősségű társaság

 

2

A cég elnevezése

 

2/001

ÁLLATSZERVIZ Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság.

 

3

A cég rövidített elnevezése(i)

 

3/001

ÁLLATSZERVÍZ Kft.

 

5

A cég székhelye

 

5/001

8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 6.

 

8

A létesítő okirat kelte

 

8/001

2007.11.12

 

9

A cég tevékenysége

 

9/001

8520'03 Állat-egészségügyi ellátás

Főtevékenység

 

9/002

5231'03 Gyógyszer-kiskereskedelem

 

 

13

A képviseletre jogosult(ak) adatai

 

13/001

A képviselet módja: önálló.
Dr.Matyovszky Balázs Mátyás vezető tisztségviselő (ügyvezető) (an.: Farkas Ibolya)
8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 6.
Jogv. kezdete: 2007.11.12.

 

20

A cég statisztikai számjele

 

20/001

14097953-8520-113-20

 

21

A cég adószáma

 

21/001

14097953-2-20
Közösségi adószáma: HU14097953
Közösségi adószám érvényesség kezdete: 2007.11.14.

 

45

A cég elektronikus elérhetősége

 

45/001

A cég e-mail címe: allatszerviz@freemail.hu

 

49

A cég cégjegyzékszáma és a nyilvántartását vezető bíróság

 

49/001

20-09-068060 Vezetve a Zala Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál.

 

1(09)

A tag(ok) adatai

 

1/001

Dr.Matyovszky Balázs Mátyás (an.: Farkas Ibolya)
8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 6.
Tags. kezdete: 2007.11.12.

 

1/002

Horváth Adrienn (an.: Hajdics Mária)
8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 4.
Tags. kezdete: 2007.11.12.

E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes megyei bíróság előtt. (2006. évi V. tv. 65. § (1) bekezdés.)

A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A 2006. évi V. tv. 3. számú mellékletének I. pontjában felsorolt okiratok vonatkozásában a jogi képviselő a bejegyzési kérelemben nyilatkozott, hogy a csatolt okiratok törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte.

A 2006. évi V. tv. 3. számú mellékletének II. pontjában meghatározott okiratok nem képezik a cégbejegyzési kérelem mellékletét, ezek törvényességi szempontú vizsgálatát a jogi képviselő végezte.

A bejegyzési kérelemhez csatolt, valamint a 2006. évi V. tv. 3. számú mellékletének II. pontjában meghatározott okiratokat a 2006. évi V. tv. 37. § (2) bekezdés rendelkezése szerint a jogi képviselő őrzi.

A cég a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg - választása szerint a Cégközlönyben, vagy a cég honlapján köteles közzétenni.

A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni.

Figyelmezteti a bíróság a társaságot arra, hogy a társaság a 2006. évi V. tv. 7. § (1) bekezdése szerint a székhelyét cégtáblával köteles megjelölni.

A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság a bejegyzését követően írásbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése során - ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot.

A cég - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tőkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is. (2006. évi V. tv. 63. § (2) bekezdés.)

A társaság a kérvényen 15.000.-Ft eljárási illetéket elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: tagjegyzék; létesítő okirat.
Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők.

Zalaegerszeg, 2007. november 14.

dr.Tihanyi Zsuzsa
bíró

A kiadmány hiteléül:

Simon Andrea
cégszerkesztő